Aile Hekimliği Çalıştayımızın, Sonuç Bildirgesini il Sağlık Müdürümüze Sunduk.
06 Kasım 2018, Salı

 Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları tarafından  oluşturmuş olduğumuz Aile Hekimliği Komisyonumuz , Aile Hekimliği Çalıştayını tamamlamış olup, Çalıştayın sonuç bildirgesi İl Sağlık Müdürlüğü Turkuaz  Salonda yapılan toplantıda paylaşıldı.

Şube Başkanımız Sinan KULUÖZTÜRK'ün açılış konuşmasının ardından, İl Sağlık Müdürümüz Dr.Ünal HÜLÜR'ün başkanlığında gerçekleşen ve  Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı; Dr. Hacer Nur YÜCE, Sağlık Hizmetleri İle İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkanı; Uzm.Dr.Özlem KARATAŞ, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı; Dr. Sıdıka Birgül YILMAZ, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcıları;Dr. Cenker ATEŞ ve Dr. Saniye GÜLATAN ile ilgili birim sorumlularının  katıldığı toplantıda, Sağlık Sen Aile Hekimliği Komisyonumuz adına Komisyon Başkanı Uzm. Dr. Enver KESKİN, tarafından  Çalıştayımızın Sonuç Bildirgesi maddeler halinde  sunuldu.

 

                                                      SAĞLIK-SEN ANTALYA  AİLE   HEKİMLİĞİ ÇALIŞTAYI

                                                                                  YEREL SORUNLAR

 

                                                              

1. Tek hekimli  aile hekimliği birimi izin ve rapor durumlarında en yakın aile sağlığı merkezinden hizmeti aksatmayacak şekilde görevlendirme yapılabilmesi, bu durum hizmetin devamlılığı ve çalışan memnuniyeti açısından önemlidir. Aile Sağlığı Çalışanlarının da  bu şekilde izin kullanabilmesi sağlanabilir. Konu hakkında il bazında bütün ilçelere yazılı olarak bildirilmesi önerilmiş,

* Aile Hekimliği Birimlerinin  karşılıklı olarak  anlaşma sağladığı takdirde, başvuru yapılması halinde Müdürlük tarafından olumlu değerlendirileceği cevabı alınmıştır.

 

2. Özel ve Kamu Hastanelerinde yapılan gebe tespiti, gebe izlemleri, gebelik sonlandırmaları, bebek aşılarının düzenli ve zamanında gönderilmesi için gerekli hassasiyetin sağlanması ve bundan dolayı oluşacak performans kayıplarından Aile Hekimliği Birimlerinin sorumlu  tutulmaması gerektiği bildirilmiş,

*Özel ve Kamu Hastanelerinde veri gönderimi hakkında hassasiyetin gösterilmesi için  Hastaneler ile iletişime geçileceği, kişisel veri girişlerinde yaşanan  sorunlarınların ivedilikle Müdürlüğe iletilmesi halinde veri girişlerinin düzeltilip , takip işlemlerinin yapılacağı cevabı alınmıştır.

 

3. Beyanlı  aşı girişlerinde (1.doz Hepatit vb.) aşıların sehven yapılan tarih hatalarının düzeltilmesinde kolaylık sağlanması gerektiği ve bu durumun gereksiz yazışmaları önleyip ve  iş gücü kaybını azaltacağı bildirilmiş,

*Aşılarda sehven yapılan tarih hatalarının düzeltilmesi işlemi Müdürlük tarafından incelenerek yapılacağı cevabı alınmıştır.

 

4. Yoğun olarak hizmet veren Aile Sağlığı Merkezlerinin aşı ihtiyaçlarının, soğuk zincirin sağlıklı yürütülmesi ve aşı alımına gelen personelin  hizmetinin aksamaması için,15 günde bir yapılacak sevkiyat ile sağlanması gerektiği iletilmiş,

*Ayda bir yapılan aşı sevkiyatının ihtiyaç halinde ve talep doğrultunda istenilen bir günde alınabileceği Müdürlük tarafından belirtilmiştir.

 

5. Aile Sağlığı Merkezinde bulunması  gereken zorunlu ilaçların temininde sıkıntı yaşanması sebebiyle aksaklıklar yaşanmaktadır. Özel ecza depolarından temin edilen  ilaçların dönem dönem bulunmaması hizmeti aksatmakta olup aynı zamanda yapılan denetimlerde  elde olmayan şartlardan dolayı Aile Hekimliği Birimlerine süre verilip sonrasında cezai işlem uygulanmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için müdürlük tarafından eksik ilaç için işlem yapılmaması, ilaç temininin müdürlük aracılığıyla yapılması ( Hastaneler  veya ecza depolarından müdürlük aracılığıyla karşılanması) gerektiği iletilmiş,

* Eczacılık Birimi tarafından   Aile Hekimliğine GLN numarası verilerek gerekli ilaçların temininin kolaylaştırılacağı cevabı alınmıştır.

 

6. Özel  Aile Hekimliği Birimlerinden  alınan stopaj vergisinin kamu ASM’lerinde olduğu gibi kar amacı gütmeyen kuruluş kapsamında olduğundan, stopaj vergisinden muaf tutulması hakkında ilgili kuruluşlara Müdürlük aracılığıyla iletişime geçilmesi istanmiş,

*Talebimizin, Müdürlük tarafından Bakanlığa iletileceği bildirilmiştir.

 

7. Kamuya ait binaların fiziki yapısında dış cephe boya çatı vs problemleri yaşandığı, bu durumun Aile Sağlığı Merkezlerinin içindeki fiziki yapıya da zarar verdiğindinden,  binaların kamuya yakışacak hale getirilebilmesi için ivedilikle bakım onarım çalışmalarının yapılması gerektiği iletilmiş,

*Bakım ve onarımların, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bakım ve  onarım için ayrılan  bütçeden karşılanacağı cevabı alınmıştır.

 

8. Aylık olarak Aile Hekimliği Birimlerinden istenen formların asılları EBYS üzerinden taratılarak gönderilmesine rağmen formların asılları istenmektedir. Aile Sağlığı Merkezinin mevcut iş yükünü hafifletmek için aylık formların asgariye indirilmesi gerektiği iletilmiş,

*Gizlilik arz eden formların dışında belgelerdeki eklerin de EBYS üzerinden imzalanması kaydı ile formların asıllarının   tekrar gönderilmesine gerek duyulmadığı cevabı alınmıştır.

 

9. Yeni Aile Hekimliği Birimleri açılırken yeterli kayıtlı hasta nüfusuna ulaşabilmesi için nüfus yoğunluğuna göre düzenlenmesi, çalışan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanın maddi manevi kayıplarının olmaması , düşük nüfuslu olan aile hekimliği birimlerine görevlendirme veya sözleşmeli personel açığının da oluşmaması için açılacak ek birimlerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği iletilmiş,

*Aile Hekimliği Birim Planlamarının , Aile Hekimleri ie İl Sağlık Müdürlüğü tarafından karşılıklı mutabakat sağlanarak yapılacağı cevabı alınmıştır.

 

10. Kamu hastanelerinde nöbet muafiyeti  vb. olan sağlık personelinin, Aile Sağlığı Çalışanı bulunmayan özellikle tek hekimli aile hekimliği birimlerine aile sağlığı çalışanı olarak muvafakat verilmesinin kolaylaştırılmasının sağlanması. Bu hususta görevlendirmelerin tarafınızca değerlendirilmesi hususunu talep edilmiş,.

* Müdürlüğümüz bu konu ile alakalı gerekli  çalışmaları başlatılacağını belirtmiştir.

 

 

  GENEL SORUNLAR

 

  İvedi olarak Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliğinin çıkması gerekmektedir.

1. Bu yönetmelikte; 4000 olan hasta sayısının 2500’ e düşürülmesi Aile Hekimliği Biriminin görevi olan temel koruyucu sağlık hizmetlerini ve erken tanı-teşhisini daha efektif sunulmasını sağlarken, nüfusa göre artacak olan Aile Hekimliği Birimleri için gerekli sağlık personeli desteğinin sağlanması gerektiği,

2. Aile Sağlığı Çalışanı ve Aile Hekimlerinin maaş ve performans kat sayılarının yeni yönetmelikte mevcut katsayılarının korunarak, planlanan performans kriterleri de dikkate alınarak katsayıların artırılması ve mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği,

3. Sanal (Özel ) Aile Sağlığı Merkezi oluşturulurken 10 aylık tavan ücreti, ek yerleştirme ile ilk gelen hekime veya hekimlere ödenmektedir. Özel yerlerdeki yapılan masrafların hekimler arasındaki tartışmalar ve mahkeme boyutuna ulaşan problemlerin olmaması için özel Aile Sağlığı Merkezini tercih eden her hekim için 10 aylık tavan ücret uygulaması gerektiği,

4. Sıfır nüfuslu özel yerlerde hekimlere ödenen 10 ay tavan ücretin aile sağlığı çalışanına da verilmesi gerekir. Sıfır nüfuslu birimlerde ücret nedeniyle ciddi sağlık personeli eksikliği bulunmakta olup, mağduriyetin giderilmesi gerektiği

5. Tek hekimli yerlerde çalışanların yıllık izin mağduriyetlerinin giderilmesi için en yakın aile sağlığı merkezinden görevlendirme yapıla bilinmesi ve yıllık izin, rapor vs. gibi durumlarda kayıtlı olan hastalara hizmet devam edeceğinden maaş ödeneğinin kesilmemesi gerektiği,

6. Turizm bölgesinde yer alan ilimizde misafir hasta başvuruları yoğun olduğundan hastaya bakan hekimlerin ve aile sağlığı çalışanlarının mağduriyetini en aza indirgemek için aile hekimlerin baktıkları misafir hasta sayısı kadar ücret ödenmesi gerektiği,

7. Gezici sağlık hizmeti veren aile hekimleri ile birlikte hizmete katkıda bulunan aile sağlığı çalışanların aile sağlığı merkezi dışındaki köylere verilen hizmet karşılığında performansa eklenerek ücret ödenmesi gerektiği,

8. Aile Sağlığı Merkezinde yapılan RİA uygulamaları uygulamayı yapan ASE veya AH’lere ek performans ödenmesi gerektiği gibi Bakanlık tarafından çözülmesi gereken genel sorunlar, Genel Merkezimize iletilip, gerekli girişimler Genel Merkezimiz tarafından yapılacak olup, Sağlık Sen Antalya Şubemiz tarafınca takibi sağlanacaktır.

Sağlık Sen Antalya Aile Hekimliği Komisyonumuza ve Aile Hekimliği Çalıştayımıza destek veren Aile Hekimlerimiz ile Aile Sağlığı Çalışanlarımıza, Sonuç Bildirgemizdeki yerel sorunlarımızın çözümünde olumlu katkı sağlayan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Ünal HÜLÜR ve ekibine teşekkür ederiz.

 

 
  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo